• 2020pcprbanner1.jpg
  • pcpr1.jpg

PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o rozpoczęciu realizacji Programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (M.P.
z 2021 r. poz. 235) od dnia 13.09. 2021 r. Program adresowany jest do:
• osób dorosłych stosujących przemoc w rodzinie w szczególności wobec których prowadzono procedurę „Niebieskie Karty”,
• osób kierowanych przez instytucje np. sąd, kuratorów, ośrodki pomocy społecznej,
• absolwentów programów korekcyjno-edukacyjnych, wymagających dalszej pracy nad utrwaleniem wprowadzonych zmian,
• osób u których występuje znaczne ryzyko stosowania przemocy w rodzinie.

Program prowadzony będzie w formie indywidualnych sesji, jego celem jest zmiana niekonstruktywnych zachowań, poprawa w komunikowania się i wyrażaniu przeżywanych emocji, zwiększenie zdolności do samokontroli.
Uzgadnianie terminów konsultacji i szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 3240811, 32 3240816 w następujących godzinach: poniedziałki 7.30 – 17.00, wtorki 7.30 – 12.30, czwartki 7.30 – 13.30, piątki 7.30 – 14.00.