• 2020pcprbanner1.jpg
  • pcpr1.jpg

PCPR

Podstaw臋 prawn膮 usamodzielniania os贸b opuszczaj膮cych od dnia 1 stycznia 2012 roku jedn膮 z form pieczy zast臋pczej, tj. rodzin臋 zast臋pcz膮, rodzinny dom dziecka, plac贸wk臋 opieku艅czo-wychowawcz膮 lub plac贸wk臋 opieku艅czo-terapeutyczn膮 stanowi ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej.

Usamodzielnienie

to proces, kt贸ry wprowadza osob臋 usamodzielnian膮 do podj臋cia samodzielnego, dojrza艂ego 偶ycia. Proces usamodzielnienia rozpoczyna si臋 na rok przed osi膮gni臋ciem pe艂noletnio艣ci przez osob臋 usamodzielnian膮 i w zale偶no艣ci od sytuacji 偶yciowej wychowanka, mo偶e trwa膰 najp贸藕niej do momentu osi膮gni臋cia przez osob臋 usamodzielnian膮 26 roku 偶ycia.

 

Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osi膮gni臋ciem przez ni膮 pe艂noletnio艣ci wskazuje osob臋, kt贸ra podejmuje si臋 pe艂nienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemn膮 zgod臋 tej osoby.
Opiekunem usamodzielnienia mo偶e by膰 osoba tworz膮ca rodzin臋 zast臋pcz膮, prowadz膮ca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zast臋pczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba b臋d膮ca w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej albo regionalnej plac贸wce opieku艅czo-terapeutycznej wychowawc膮 lub psychologiem, lub inna osoba wskazana przez osob臋 usamodzielnian膮 i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Osob臋 usamodzielnian膮 opr贸cz opiekuna usamodzielnienia wspiera r贸wnie偶 koordynator rodzinnej pieczy zast臋pczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Koordynator pozostaje w sta艂ym kontakcie osobistym i telefonicznym z pe艂noletnimi wychowankami rodzinnej pieczy zast臋pczej Wspiera ich w procesie usamodzielnienia, realizacji indywidualnego programu usamodzielniania, udziela wsparcia i poradnictwa zgodnie ze zg艂aszanymi potrzebami.
Cz臋stotliwo艣膰 i intensywno艣膰 kontaktu koordynatora z wychowankiem jest zawsze ustalana indywidualnie wed艂ug potrzeb.

Do zada艅 opiekuna usamodzielnienia nale偶y w szczeg贸lno艣ci:

- opracowanie wsp贸lnie z osob膮 usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia,

- wspieranie osoby pe艂noletniej w realizacji poszczeg贸lnych zada艅 wynikaj膮cych z indywidualnego programu usamodzielnienia,

- modyfikowanie wraz z osob膮 usamodzielnian膮 indywidualnego programu usamodzielnienia w przypadku zmiany sytuacji 偶yciowej tej osoby,

- po zako艅czeniu realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia dokonanie ko艅cowej oceny tego programu wraz z osob膮 usamodzielnion膮 i kierownikiem powiatowego centrum pomocy rodzinie .

 
Wa偶ne!

Osoby usamodzielniane s膮 obowi膮zane niezw艂ocznie poinformowa膰 organ, kt贸ry przyzna艂 pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie o ka偶dej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i maj膮tkowej, kt贸ra ma wp艂yw na prawo do tych 艣wiadcze艅.