Centrum Usług Społecznych

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Aktualizacja 29.03.2024 r.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie .

Data publikacji strony internetowej: 2009-10-23.

Strona posiada tryb dużego kontrastu, mechanizm powiększania czcionek. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej niektórych artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • pliki pdf w tym skany dokumentów, w tym niekatulane uchwały jednostki nadrzędnej, konkursy, akty prawnych, ogłoszenia, nabory opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej(brak repozytorium wersji dostępnej cyfrowo), zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Zaktualizowano dnia 29.03.2024 r.

Oświadczenie dotyczy budynków przy ul. Lędzińskiej 24 oraz Lędzińskiej 24a

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Niemiec, informatyk@pcprledziny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 323240810. Można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności na adres sekretariat@pcprledziny.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do wejścia bocznego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. Przy wejściu znajduje się dzwonek
  2. W budynku znajuje się winda.
  3. Brak informacji głosowych, Budynek nie posiada bramek
  4. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
  5. Niezabroniony jest wstęp z psem asystującym
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Udogodnienia

Pomieszczenie biurowe pok. nr 6 w budynku przy ul. Lędzińskiej 24 oraz hol Centrum Usług Społecznych przy ul. Lędzińskiej 24a  posiadają na wyposażeniu pętle indukcyjną.