Ostatnie

 • Wydano sprzęt kompterowy

  W dniach od 28.10.2020 do 02.11.2020 r. koordynatorzy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przekazali sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

  Zakupiony sprzęt komputerowy będzie służył do nauki, wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji, organizacji czasu wolnego oraz poszerzania wiedzy w zakresie tematyki podnoszonej w czasie nauczania zdalnego.
  Łącznie podopiecznym 26 rodzin zastępczych przekazano 40 laptopów Dell Latitude 3510 BTX oraz 6 tabletów Samsung Tablet Galaxy Tab.

  Zakupiony w ramach projektu sprzęt pozwoli na wzmocnienie rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka w zakresie organizacji zdalnego nauczania w okresie epidemii Covid-19.

   

   
 • PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

  W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

  Aktualnie wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Realizatorów programu (samorządów powiatowych) do dnia 16 listopada 2020 r. W związku z wprowadzeniem powyższych terminów składania wniosków oraz zapotrzebowań w Module III programu okres na jaki może zostać przyznane świadczenie wydłużony został do maksymalnie 5 miesięcy.

  Wniosek do pobrania

   
 • Zamknięcie WTZ, ŚDS, DDP oraz Klubu Seniora

  W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza:

  Czasowe zawieszenie działalności w terminie od dnia 20 października 2020 r. do odwołania w Dziennym Domu Pomocy  i Klubie Seniora, które mieszczą się w budynku Centrum Usług Społecznych (Lędziny, ul. Lędzińska 24a)

  Decyzja Wojewody

   
 • OGŁOSZENIE Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 9 października 2020 r.

  Szanowni Mieszkańcy!

  Informujemy, że w związku z utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem, a co za tym idzie w trosce o zdrowie pracowników, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z dniem 12 października 2020 r. (do odwołania) podlega ograniczeniom w dostępie do obiektu.
  Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24 wykonywane są na bieżąco w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w budynku Powiatowego Centrum Społecznego-Gospodarczego w Lędzinach.
  Pomimo tych utrudnień zapewniam, że pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pracują cały czas zgodnie z godzinami pracy urzędu, tj.:

  Poniedziałek: 730 - 1700
  Wtorek - Czwartek: 730 - 1530
  Piątek: 730 - 1400

  Zachęcam, by swoje sprawy w urzędzie załatwić drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu, korzystając z poczty e-mail (sekretariat@pcprledziny.pl), e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).
  Dodatkowo informuję, że dokumenty, wnioski i pisma, które chcecie Państwo dostarczyć osobiście, można zostawić w pojemniku ustawionym przed wejściem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  Wykaz wszystkich numerów telefonów do poszczególnych Działów, Zespołów oraz Punktu Link do kontaktów
  Osoby nie mające możliwości sprawdzenia telefonów w Internecie prosimyo kontakt pod numerem telefonu: 32 324 08 16.

   
 • Projekt hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie LSR Ziemi Pszczyńskiej”

  Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Ziemia Pszczyńska. Pomoc jest kompleksowa, zorganizowana w oparciu o 20-letnie doświadczenie pszczyńskiego hospicjum.

  Read more ...  
 • Ulotki informacyjne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

  zasłoń usta, zdezynfkuj ręce, zachowaj odstęp

   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że realizuje obowiązek nałożony przez śląskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego nakazujący objęcie codziennym pomiarem temperatury ciała wszystkie osoby wchodzące na teren powiatowego centrum pomocy rodzinie i centrum usług społecznych.

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROWADZONY JEST POMIAR TEMPERATURY CIAŁA ZA POMOCĄ KAMERY TERMOWIZYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIACH  GŁÓWNYCH.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Usług Społecznych realizowanego za pomocą kamery termowizyjnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych jest:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny.

Kontakt do inspektora ochrony danych: telefon: +48  501 070 611, lub e-mail: sekretariat@pcprledziny.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku, którego zarządcą jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz do budynku Centrum Usług Społecznych, w którym znajduje się Dzienny Dom Pomocy i Klub Seniora( komórki organizacyjne PCPR) w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.

Podstawa prawna przetwarzania danych: decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr NS-HP.2330.281.2020 na postawie    art. 8 a ust. 5 pkt 1 lit. a), ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Informacje o odbiorcach danych:  Pani/Pana dane osobowe (pomiar temperatury ciała) nie będę przekazywane innym odbiorcom.

Odczytane dane nie będą podstawą profilowania oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Okres przechowywania danych:  pomiar dokonywany jest na bieżąco. Pani/Pana dane dotyczące temperatury ciała nie będą zapisywane w żadnej formie.

W związku z pomiarem temperatury ma Pani/Pan prawo do: żądania wglądu do aktualnie wykonywanego pomiaru temperatury ciała, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.