CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ostatnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że realizuje obowiązek nałożony przez śląskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego nakazujący objęcie codziennym pomiarem temperatury ciała wszystkie osoby wchodzące na teren powiatowego centrum pomocy rodzinie i centrum usług społecznych.

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROWADZONY JEST POMIAR TEMPERATURY CIAŁA ZA POMOCĄ KAMERY TERMOWIZYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIACH  GŁÓWNYCH.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Usług Społecznych realizowanego za pomocą kamery termowizyjnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych jest:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny.

Kontakt do inspektora ochrony danych: telefon: +48  501 070 611, lub e-mail: sekretariat@pcprledziny.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku, którego zarządcą jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz do budynku Centrum Usług Społecznych, w którym znajduje się Dzienny Dom Pomocy i Klub Seniora( komórki organizacyjne PCPR) w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.

Podstawa prawna przetwarzania danych: decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr NS-HP.2330.281.2020 na postawie    art. 8 a ust. 5 pkt 1 lit. a), ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Informacje o odbiorcach danych:  Pani/Pana dane osobowe (pomiar temperatury ciała) nie będę przekazywane innym odbiorcom.

Odczytane dane nie będą podstawą profilowania oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Okres przechowywania danych:  pomiar dokonywany jest na bieżąco. Pani/Pana dane dotyczące temperatury ciała nie będą zapisywane w żadnej formie.

W związku z pomiarem temperatury ma Pani/Pan prawo do: żądania wglądu do aktualnie wykonywanego pomiaru temperatury ciała, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.