CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ostatnie

Jeżeli masz ukończone studia z zakresu psychologii zapraszamy do współpracy z nami. Proponujemy pracę na ½ etatu w przyjaznej atmosferze w tutejszej jednostce.

Zakres czynności psychologa polega na:

 • Udzielaniu wsparcia i/lub prowadzenie terapii psychologicznej dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
 • Wspomaganiu rodzin zastępczych borykających się z różnymi problemami, w tym opiekuńczo-wychowawczymi.
 • Przeprowadzaniu badań psychologicznych kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.
 • Sporządzaniu stosownych opinii.
 • Przeprowadzaniu badań psychologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz rodzinnym domu dziecka.
 • Opiniowaniu zasadności kontaktów rodziny biologicznej i innych osób z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej.
 • Prowadzeniu dokumentacji dotyczącej podopiecznych i rodzin zastępczych oraz sporządzanie stosownych pism i sprawozdań.
 • Uczestnictwu w posiedzeniach zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.
 • Prowadzeniu konsultacji przy ocenie sytuacji dziecka, przy ocenie rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.
 • Stałej współpracy z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej oraz pedagogiem.
 • Wsparciu psychologicznemu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
 • Sporządzaniu psychologicznej oceny funkcjonowania dziecka w rodzinie zastępczej.

Jeżeli chciałbyś z nami współpracować złóż dokumenty aplikacyjne:

 • osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie mieszczącym się przy ul. Lędzińskiej 24 w Lędzinach

  lub

 • drogą tradycyjną na ww. adres

  lub

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z pracownikiem tutejszej jednostki Panią Wiolettą Rojczyk – Specjalistą  pod numer telefonu  32 324-08-10.

Serdecznie zapraszamy, czekamy właśnie na Ciebie!