CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje Program psychologiczno - terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program adresowany jest do:

 

  • osób dorosłych stosujących przemoc w rodzinie w szczególności wobec których prowadzono procedurę „Niebieskie Karty”,
  • osób kierowanych przez instytucje np. sąd, kuratorów, ośrodki pomocy społecznej,
  • absolwentów programów korekcyjno-edukacyjnych, wymagających dalszej pracy nad utrwaleniem wprowadzonych zmian,
  • osób u których występuje znaczne ryzyko stosowania przemocy w rodzinie.

Program prowadzony jest w formie indywidualnych sesji, jego celem jest zmiana niekonstruktywnych zachowań, poprawa w komunikowaniu się i wyrażaniu przeżywanych emocji, zwiększenie zdolności do samokontroli.
Uzgadnianie terminów konsultacji i szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 3240811 w następujących godzinach: poniedziałki 7.30 – 17.00, wtorki 7.30 – 13.30, czwartki 7.30 – 13.30, piątki 7.30 – 14.00.