CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ostatnie

Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r.:
obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszar D – likwidacja barier transportowych;
obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.
Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej/remont bądź modernizacja przeciwdziałająca degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.
obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Wnioski dot. obszarów B, C, D i G wraz z wymaganymi załącznikami proszę składać
w terminie do 15 lutego 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego, w Bieruniu przy ulicy św. Kingi 1.

Wnioski dot. obszaru A i E programu wraz z wymaganymi załącznikami są przyjmowane w trybie ciągłym w oddziale PFRON w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10/8.

Aktualne kierunki działań i warunki brzegowe dot. ww. programu znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl

Wniosek