Centrum Usług Społecznych

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ważne informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o rozpoczęciu realizacji Programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową (przemoc w rodzinie) zgodnie z art. 4 ust. 3-6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535.). Rekrutacja uczestników rozpoczyna się od dnia 4.09.2023 r.

Program adresowany jest do:
•osób dorosłych stosujących przemoc domową w szczególności wobec których prowadzono procedurę „Niebieskie Karty”,
•osób kierowanych przez instytucje np. sąd, kuratorów, ośrodki pomocy społecznej,
•absolwentów programów korekcyjno-edukacyjnych, wymagających dalszej pracy nad utrwaleniem wprowadzonych zmian,
•osób u których występuje znaczne ryzyko stosowania przemocy domowej.

Program prowadzony będzie w formie indywidualnych sesji, jego celem jest zmiana przemocowych zachowań, poprawa w komunikowania się i wyrażaniu przeżywanych emocji, zwiększenie zdolności do samokontroli.

Uzgadnianie terminów konsultacji i szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 3240811, 32 3240816 w następujących godzinach: poniedziałki 7.30 – 17.00, wtorki 7.30 – 13.00, czwartki 7.30 – 13.00, piątki 7.30 – 14.00.