Centrum Usług Społecznych

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Ważne informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o rozpoczęciu od dnia 8 maja 2023 r. realizacji Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289.).

Program adresowany jest do:

  • osób dorosłych stosujących przemoc w rodzinie w szczególności tych, wobec których prowadzono procedurę „Niebieskie Karty”,
  • osób zobowiązanych do udziału w programie wyrokiem lub postanowieniem sądu,
  • osób u których występuje ryzyko stosowania przemocy w rodzinie.

            Celem programu jest nabycie i rozwijanie przez uczestników zdolności komunikowania się, wglądu i wyrażania przeżywanych emocji, zwiększenie zdolności do samokontroli.        Program prowadzony będzie w formie grupowych, cotygodniowych sesji. Udział w programie jest bezpłatny.

             Osoby zainteresowane, w tym także kierowane przez instytucje pomocy społecznej, policję, sądy, prokuraturę i inne,  winny zgłosić się w dniu 8 maja 2022 r.
o godzinie 16.00
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach,
ul. Lędzińska 24, w sali konferencyjnej.     

            Szczegółowych informacji osobom zainteresowanym programem udzielają pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej pod nr tel.: 32 3240816, 32 3240811
w następujących godzinach: poniedziałki  7.30 – 17.00, wtorki 7.30 – 13.00, czwartki 7.30 – 13.00, piątki 7.30 – 14.00.