Ostatnie

 • Informacja o naborze wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

  O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.  – wydłużono termin do 8 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu)

  Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie:

  Szczegółowe informacje o programie

   
 • Życzenia świąteczne

  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu, chwil wypełnionych miłością i radością, niosących spokój i wytchnienie, aby ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera przetrwała w Was jak najdłużej a poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszyło Wam przez cały nadchodzący Nowy 2021 Rok.

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z pracownikami.

   

   
 • w sprawie zmiany godzin pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 31 grudnia 2020 r.

  Ustalam godziny pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 31 grudnia 2020 r. (czwartek) od godziny 7.30 do godziny 14:00.

   
 • Program „Opieka Wytchnieniowa” –edycja 20

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje iż został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program pn.:„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.

  Program realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bez[pośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia umiejętności i wiedzy w tym zakresie, sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

  Program zakłada realizację wsparcia w trzech formach:

  1) Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby korzystającej w ramach pobytu dziennego w limicie 240 godzin – realizowanej przez gminę.

  2) Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia, w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu w limicie 14 dni – realizowanej przez gminę.

  3) Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki w limicie 20 godzin – realizowanej przez powiat.

  Informujemy, iż usługa specjalistycznego poradnictwa jest skierowana wyłącznie do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych wskazanych w Programie w celu podniesienia ich kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej i nie jest tożsama z zajęciami rehabilitacyjnymi, pielęgnacyjnymi, psychologicznymi itp. kierowanymi bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych.

  Serdecznie zapraszamy mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zainteresowanych możliwością skorzystania z specjalistycznego poradnictwa w ramach programu: „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach, ul. Lędzińska 24 lub pod numerem telefonu: 32 324 08 16, w dni robocze w godzinach od godz.: 7.30 -17.00 (poniedziałek); od 7.30 do 15.30.(wtorek, środa, czwartek -oprócz 24.12.2020 r.) oraz w piątek od godz. 7.30 -14.00.

  Prosimy o zgłaszanie potrzeb w terminie do dnia 28 grudnia 2020 r., z uwagi na wyznaczony dla powiatu termin złożenia wniosku.

  Szczegóły dotyczące programu pod adresem:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa--edycja-2021-dla-samorzadow2

  Przedłużenie terminu

   
 • Z wizytą u naszych seniorów ...

  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, aby tradycji stało się zadość, Opiekunki Dziennego Domu Pomocy i Klubu Seniora odwiedziły uczestników projektu pn. „Centrum Usług Społecznych – profesjonalne wsparcie seniora w powiecie bieruńsko-lędzińskim, etap I i etap II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w miejscu ich zamieszkania.
  Seniorzy otrzymali własnoręcznie wykonane przez opiekunki anioły, pierniki świąteczne jako dar Piekarni GEMPE z Imielina oraz materiały do wykonania ozdób świątecznych m.in. w ramach arteterapii.

  Niezapowiedziane odwiedziny dostarczyły seniorom wiele emocji, były i łzy wzruszenia, radość..
  Stęsknieni podopieczni wyrazili nadzieję na rychłe zakończenie pandemii i powrót do ulubionych zajęć w Dziennym Domu Pomocy.

   

   
 • Dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy

  W związku z przypadającym w sobotę świętem w dniu 26 grudnia 2020 r. , tj. w dniu wolnym od pracy, na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320)  oraz na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

  Dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zamian za dzień 26 grudnia 2020 r. przypadający w sobotę, tj. w dniu wolnym od pracy.

   

 

unia.jpg

oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

I. NUMER UMOWY

UDA-RPSW.09.02.01-24-02GC/19-00

II. TYTUŁ PROJEKTU
„Centrum Usług Społecznych - profesjonalne wsparcie seniora w powiecie bieruńsko-lędzińskim, etap I i etap II”

III. WNIOSKODAWCA - LIDER PROJEKTU
POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

IV. TRYB WYBORU
Tryb konkursowy

V. NUMER NABORU RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19

VI. Koszt całkowity projektu -  1 163 010,35 PLN

Europejski Fundusz Społeczny - 988 558,79 PLN

Budżet Państwa - 93 040,83 PLN

Koszty kwalifikowane (wkład własny) - 81 410,73 PLN

VII. OKRES REALIZACJI PROJEKTU
2020-01-01 - 2022-08-31

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 88 niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego, w tym z obszarów rewitalizacji. Projekt zakłada 50 nowych miejsc świadczenia usług społecznych w powiecie, usługi świadczone w oparciu o standardy usług w nowoczesnym Powiatowym Centrum Usług Społecznych oraz atrakcyjne formy aktywizacji, warsztaty, kursy, wystawy, niwelowanie wykluczenia cyfrowego, telefon zaufania seniora. Usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku w Dziennym Domu Pomocy i Klubie Seniora w nowym Centrum Usług Społecznych w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 24, od 1.01.2020 -31.08.2022.Projekt przyczyni się do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego seniorów przez ich aktywizację społeczną, kulturalną, wspieranie integracji grupowej, budowanie poczucia przynależności do wspólnoty, niwelowanie problemu wykluczenia cyfrowego.