CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

 1. Dom jest powiatowym ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla niesamodzielnych mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, w wieku 60 i więcej lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
 2. Dom dysponuje 30 miejscami dziennego pobytu.
 3. Dom funkcjonuje w ramach i w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 4. Dom działa w pomieszczeniach budynku Centrum Usług Społecznych w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 24a.
 5. Dom funkcjonuje na podstawie:
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”,
 • Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Uchwały NR XIX/108/20 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w powiatowych ośrodkach wsparcia,
 • Regulaminu.

Szczegółowe zasady i niezbędne dokumenty