• 2020pcprbanner1.jpg
  • pcpr1.jpg

PCPR

Zgodnie z ustaw膮 z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej instytucjonalna piecza zast臋pcza jest sprawowana w formie:

  • plac贸wki opieku艅czo-wychowawczej typu: socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego
  • regionalnej plac贸wki opieku艅czo-terapeutycznej
  • interwencyjnego o艣rodka preadopcyjnego

Plac贸wka opieku艅czo-wychowawcza, regionalna plac贸wka opieku艅czo-teraputyczna oraz interwencyjny o艣rodek preadopcyjny:

1) zapewniaj膮 dziecku ca艂odobow膮 opiek臋 i wychowanie oraz zaspokajaj膮 jego niezb臋dne potrzeby, w szczeg贸lno艣ci emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, spo艂eczne i religijne;

2) realizuj膮 przygotowany we wsp贸艂pracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

3) umo偶liwiaj膮 kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba 偶e s膮d postanowi inaczej;

4) podejmuj膮 dzia艂ania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5) zapewniaj膮 dziecku dost臋p do kszta艂cenia dostosowanego do jego wieku i mo偶liwo艣ci rozwojowych;

6) obejmuj膮 dziecko dzia艂aniami terapeutycznymi;

7) zapewniaj膮 korzystanie z przys艂uguj膮cych 艣wiadcze艅 zdrowotnych.


W plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego s膮 umieszczane dzieci powy偶ej 10 roku 偶ycia, wymagaj膮ce szczeg贸lnej opieki lub maj膮ce trudno艣ci w przystosowaniu si臋 do 偶ycia w rodzinie.

Umieszczenie dziecka poni偶ej 10 roku 偶ycia w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego jest mo偶liwe w przypadku, gdy w danej plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyj膮tkowych przypadkach, szczeg贸lnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodze艅stwa.

Plac贸wka opieku艅czo-wychowawcza, regionalna plac贸wka opieku艅czo-teraputyczna oraz interwencyjny o艣rodek preadopcyjny zapewnia mo偶liwo艣膰 przyjmowania dzieci przez ca艂膮 dob臋.


PLAC脫WKI OPIEKU艃CZO-WYCHOWAWCZE

PLAC脫WKA OPIEKU艃CZO-WYCHOWAWCZA TYPU SOCJALIZACYJNEGO

Plac贸wka opieku艅czo-wychowawcza typu socjalizacyjnego zapewnia dziecku opiek臋 ca艂odobow膮 i wychowanie oraz zaspokaja jego niezb臋dne potrzeby, zaj臋cia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensuj膮ce brak wychowania w rodzinie i przygotowuj膮ce do 偶ycia spo艂ecznego, a dzieciom niepe艂nosprawnym - odpowiedni膮 rehabilitacj臋 i zaj臋cia specjalistyczne, kszta艂cenie, wyr贸wnywanie op贸藕nie艅 rozwojowych i szkolnych. Plac贸wka podejmuje dzia艂ania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiaj膮cej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zast臋pczej, pracuje z rodzin膮 dziecka, organizuje dla swoich wychowank贸w odpowiednie formy opieki w 艣rodowisku, grupy usamodzielniaj膮ce oraz kontakt z rodzinami zaprzyja藕nionymi.

Plac贸wka mo偶e prowadzi膰 hostel.

PLAC脫WKA OPIEKU艃CZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO

Zadaniem plac贸wki typu rodzinnego jest wychowanie dzieci w r贸偶nym wieku, w tym dorastaj膮cych i usamodzielniaj膮cych si臋, umo偶liwianie wsp贸lnego wychowania i opieki licznemu rodze艅stwu oraz wsp贸艂praca z koordynatorem rodzinnej pieczy zast臋pczej i asystentem rodziny.

PLAC脫WKA OPIEKU艃CZO-WYCHOWAWCZA TYPU INTERWENCYJNEGO

Zapewnia dora藕n膮 opiek臋 nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczeg贸lno艣ci plac贸wka jest obowi膮zana przyj膮膰 dziecko w przypadkach natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. Do plac贸wki typu interwencyjnego dziecko przyjmuje si臋 na podstawie orzeczenia s膮du, w przypadku gdy dziecko zosta艂o doprowadzone przez Policj臋 lub Stra偶 Graniczn膮, na wniosek rodzic贸w, dziecka, osoby trzeciej lub w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia艂aniu przemocy w rodzinie. Do plac贸wki s膮 przyjmowane dzieci niezale偶nie od miejsca zamieszkania, jednak pobyt dziecka w tej plac贸wce nie mo偶e trwa膰 d艂u偶ej ni偶 3 miesi膮ce. W szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach okres pobytu dziecka w plac贸wce mo偶e zosta膰 przed艂u偶ony do zako艅czenia trwaj膮cego post臋powania s膮dowego o: powr贸t dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w pieczy zast臋pczej. Dziecko poni偶ej. 10 roku 偶ycia, przyj臋te do plac贸wki typu interwencyjnego, zostaje niezw艂ocznie przeniesione do jednej z rodzinnych form pieczy zast臋pczej.

PLAC脫WKA OPIEKU艃CZO-WYCHOWAWCZA TYPU SPECJALISTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO

Plac贸wka typu specjalistyczno-terapeutycznego sprawuje opiek臋 nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczeg贸lno艣ci legitymuj膮cym si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, wymagaj膮cym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii, wymagaj膮cym wyr贸wnywania op贸藕nie艅 rozwojowych i edukacyjnych. Plac贸wka zapewnia zaj臋cia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensuj膮ce braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowuj膮ce do 偶ycia spo艂ecznego, a dzieciom niepe艂nosprawnym tak偶e odpowiedni膮 rehabilitacj臋 i zaj臋cia rewalidacyjne.

Do skierowania do plac贸wki opieku艅czo-wychowawczej wymagane s膮 nast臋puj膮ce dokumenty:

1) odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub p贸艂sierot r贸wnie偶 odpis aktu zgonu zmar艂ego rodzica;

2) orzeczenie s膮du o umieszczeniu dziecka w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej albo wniosek rodzic贸w o umieszczenie dziecka w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej;

3) dost臋pn膮 dokumentacj臋 o stanie zdrowia dziecka;

4) dokumenty szkolne, w szczeg贸lno艣ci 艣wiadectwo szkolne, karty szczepie艅;

5) kwestionariusz aktualnego rodzinnego wywiadu 艣rodowiskowego wraz ze szczeg贸艂owym opisem sytuacji dziecka oraz dokumentacj臋 dotychczasowych dzia艂a艅 podj臋tych wobec dziecka i rodziny.

REGIONALNE PLAC脫WKI OPIEKU艃CZO-TERAPEUTYCZNE

W regionalnej plac贸wce opieku艅czo-terapeutycznej s膮 umieszczane dzieci wymagaj膮ce szczeg贸lnej opieki, kt贸re ze wzgl臋du na stan zdrowia wymagaj膮cy stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mog膮 zosta膰 umieszczone w rodzinnej pieczy zast臋pczej lub plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej.

INTERWENCYJNY O艢RODEK PREADOPCYJNY

W interwencyjnym o艣rodku preadopcyjnym umieszcza si臋 dzieci, kt贸re wymagaj膮 specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mog膮 zosta膰 umieszczone w rodzinnej pieczy zast臋pczej. Pobyt dziecka w interwencyjnym o艣rodku preadopcyjnym nie mo偶e trwa膰 d艂u偶ej ni偶 do uko艅czenia przez dziecko pierwszego roku 偶ycia.

Na terenie Powiatu Bieru艅sko-L臋dzi艅skiego nie funkcjonuje instytucjonalna piecza zast臋pcza. W celu skierowania dzieci do plac贸wki opieku艅czo-wychowawczej, regionalnej plac贸wki opieku艅czo-terapeutycznej oraz interwencyjnego o艣rodka preadopcyjnego wsp贸艂pracujemy z innymi powiatami.