Ważne informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż po raz kolejny przystąpiło do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego zwanego dalej „Programem”.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością:

1)posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełno sprawnościami w formie wolontariatu, lub

3) wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności,
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
 • pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

WAŻNE

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania dla:

 • 3 członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 2 członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.


O przyjęciu do Programu zadecyduje kolejność zgłoszeń.


Komplet dokumentów można składać od 31 stycznia 2024 r.

 • osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24,

lub

 • listem poleconym.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Programie zostaną poinformowane w pierwszej kolejności telefonicznie, natomiast osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do Programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: pcprledziny.pl, pod numerem telefonu 32 324 0 812 oraz osobiście w każdą środę od 8:00 do 14:30, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24, pokój nr 6.

Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Plakat informacyjny

RODO

Karta zgłoszenia do programu

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.