Ostatnie


Warning: Declaration of PlgFieldsMediaJce::onCustomFieldsPrepareDom($field, DOMElement $parent, JForm $form) should be compatible with Joomla\Component\Fields\Administrator\Plugin\FieldsPlugin::onCustomFieldsPrepareDom($field, DOMElement $parent, Joomla\CMS\Form\Form $form) in /wcag/plugins/fields/mediajce/mediajce.php on line 0

 

unia.jpg

oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

I. NUMER UMOWY
UDA-RPSW.09.02.01-24-02GC/19-00


II. TYTUŁ PROJEKTU
„Centrum Usług Społecznych - profesjonalne wsparcie seniora w powiecie bieruńsko-lędzińskim, etap I i etap II”

III. WNIOSKODAWCA - LIDER PROJEKTU
POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

IV. TRYB WYBORU
Tryb konkursowy

V. NUMER NABORU
RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19

VI. WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]
1 081 599,62

VII. OKRES REALIZACJI PROJEKTU
2020-01-01 - 2021-12-31

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 88 niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego, w tym z obszarów rewitalizacji. Projekt zakłada 50 nowych miejsc świadczenia usług społecznych w powiecie, usługi świadczone w oparciu o standardy usług w nowoczesnym Powiatowym Centrum Usług Społecznych oraz atrakcyjne formy aktywizacji, warsztaty, kursy, wystawy, niwelowanie wykluczenia cyfrowego, telefon zaufania seniora. Usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku w Dziennym Domu Pomocy i Klubie Seniora w nowym Centrum Usług Społecznych w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 24, od 1.01.2020 -31.12.2021.Projekt przyczyni się do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego seniorów przez ich aktywizację społeczną, kulturalną, wspieranie integracji grupowej, budowanie poczucia przynależności do wspólnoty, niwelowanie problemu wykluczenia cyfrowego.