Pełnoletni wychowankowie MOW, MOS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawę prawną do pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających:

domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

schroniska dla nieletnich,

zakłady poprawcze,

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

specjalne ośrodki wychowawcze,

młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę,

młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

stanowi ustawa o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 3 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

 

Zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej osoba opuszczająca ww. ośrodki zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną oraz pomoc pieniężną na:

a) kontynuowanie nauki,

b) usamodzielnienie,

a także pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. Ponadto pełnoletniemu wychowankowi przysługuje pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych jak również pomoc
w zatrudnieniu.

 

Pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w ośrodku.

Pomocy na zagospodarowanie oraz pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i pomoc w zatrudnieniu należy do obowiązków starosty powiatu na którym osiedlił się wychowanek.

 

Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej jest złożenie wniosku, złożenie i realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia i wskazanie osoby pełniącej funkcję opiekuna usamodzielnienia.

 

Pomoc finansowa przysługuje osobie usamodzielnianej w przypadku, gdy pobyt w ośrodku nastąpił na podstawie orzeczenia sądu i wyniósł co najmniej rok a osoba ta realizuje indywidualny program usamodzielnienia oraz jej dochód nie przekroczył 200% kryterium dochodowego.

 

WYSOKOŚĆ POMOCY PIENIĘŻNEJ:

 

Wysokość pomocy na kontynuację nauki zgodnie z art. 89 ust. 1 i  ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wynosi 30% kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia pomocy pieniężnej. Natomiast wysokość pomocy na usamodzielnienie jest zależne od okresu pobytu w ośrodku i wynosi od 100% do 300%. Wysokość podstawy, której procent określa wysokość udzielanych świadczeń, określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-01
Data publikacji:2017-09-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:1753