Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wnisokodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzona działalność związana jest z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne o miesięcznych dochodach nie przekraczających:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku osoby samotnej

Adresatami dofinansowania są:

  • osoby ze znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniem niepełnosprawności, dzieci i ucząca się młodzież w wieku do 26 lat z przyznanym zasiłkiem pielęgnacyjnym, potwierdzonym zaświadczeniem o jego pobieraniu,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzona działalność związana jest z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:

  • opinię psychologa, pedagoga lub rehabilitanta wskazującą efekt jaki może przynieść rehabilitacja przy użyciu wskazanego we wniosku sprzętu,
  • kosztorys wstępny (zestawienie) określający części składowe zadania, które ma być dofinansowane,
  • kalkulację wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego – w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot prawny (jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (liczba osób niepełnosprawnych, które objete będą rehabilitacją, częstotliwość zabiegów, itp.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-15
Data publikacji:2016-11-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:2510