Ostatnie

Powiat Bieruńsko-Lędziński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w 2021 roku będzie realizować Program pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 adresowany jest jako forma wsparcia dla:
1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta, w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np.: dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
2) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) nawiązaniu kontaktu, współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
5) korzystaniu z dóbr kultury (np.: muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
6) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej, z zastrzeżeniem, że usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 minut. Jeśli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 minut usługa nie będzie finansowana w ramach Programu.
Zgodnie z założeniami Programu pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,osoba niepełnosprawna lub Jej opiekun prawny ma prawo wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.
Szczegółowe informacje dot. uczestnictwa w Programie zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności.
Zgłoszeń kandydatów do Programu należy dokonać na podstawie dokumentów (w załączeniu) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dokumenty należy złożyć w: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24 osobiście w godzinach urzędowania, tj. w poniedziałki od 7.30 -17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30-15.30, w piątki od 7.30 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty na ww. wskazany adres w terminie do dnia 28 kwietnia 2021 roku.
W przypadku pytań dot. wypełnienia dokumentów, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel. 32 324 08 21 w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia kandydata

Klauzula informacyjna RODO