CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

1) Świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) dla rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka:

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka w wysokości odpowiedniej do sprawowanej formy opieki, tj.:

a) rodzina zastępcza spokrewniona – 660,00 zł miesięcznie;

b) rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa, rodzinny dom dziecka – 1 000,00 zł miesięcznie.

 

Dodatek

Każdej rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w której zostało umieszczone dziecko z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatek
w wysokości 200,00 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej zawodowej dodatek w podanej powyżej wysokości przysługuje również, jeżeli w rodzinie zostało umieszczone dziecko posiadające postanowienie sądowe o umieszczeniu
w pieczy zastępczej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich tzn. dziecko niedostosowane społecznie.

Dodatek ten jest przeznaczony na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka.

Świadczenia obligatoryjne dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka:

środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego na wniosek rodziny zastępczej zawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 
Wynagrodzenie rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącego rodzinny dom dziecka:

wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka nie niższe niż kwota 2 000zł miesięcznie. (zawieranie umów w ramach limitu określonego w powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej),

wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego nie niższe niż kwota 2 600zł miesięcznie,

dodatek dla pogotowia rodzinnego, w którym przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż troje dzieci lub co najmniej jedno dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia.

2) Świadczenia fakultatywne (nieobowiązkowe):

dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,

a) świadczenie na pokrycie:

  • niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
  • kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo,

b)środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – rodzinie zastępczej niezawodowej,

c) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – raz do roku – rodzinie zastępczej zawodowej.

3) Dodatkowe uprawnienia:

Czasowe niesprawowanie opieki nad dzieckiem - Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie
12 miesięcy.

Rodzina pomocowa - W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, związanego z wypoczynkiem, lub udziałem w szkoleniach, pobytem w szpitalu czy nieprzewidzianych trudnościach
i zdarzeniach losowych, piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej. Podstawą umieszczenia jest w tej sytuacji umowa z określeniem warunków pobytu dzieci i wysokością wynagrodzenia.

Zatrudnienie osoby do pomocy - W rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci oraz w rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci, na wniosek rodziny, można zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. W/w osoba otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług na zlecenie.

Pomoc wolontariuszy
Rozwiń Metryka