CUS

Usamodzielnienie wychowank贸w

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zast臋pcza

Projekty i programy

Tworz膮 ma艂偶onkowie lub osoba nie pozostaj膮ca w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, posiadaj膮cy za艣wiadczenie kwalifikacyjne, o kt贸rym mowa wy偶ej.

Obj臋cie dziecka jedn膮 z rodzinnych form pieczy zast臋pczej nast臋puje na okres nie d艂u偶szy ni偶 do osi膮gni臋cia pe艂noletno艣ci. Natomiast po jej osi膮gni臋ciu osoba ta mo偶e kontynuowa膰 sw贸j pobyt w tej偶e rodzinie zast臋pczej lub rodzinnym domu dziecka do uko艅czenia 25-go roku 偶ycia, za zgod膮 dotychczasowych opiekun贸w, o ile kontynuuje nauk臋 w szkole, zak艂adzie kszta艂cenia nauczycieli, uczelni lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 

Formalne wymogi wobec kandydat贸w na opiekun贸w zast臋pczych obejmuj膮 posiadanie pe艂ni w艂adzy rodzicielskiej w stosunku do w艂asnych dzieci, wype艂nianie obowi膮zku alimentacyjnego, o ile taki istnieje oraz pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych, jak r贸wnie偶 dysponowanie odpowiednimi warunkami lokalowymi i materialnymi, umo偶liwiaj膮cymi dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb. Ponadto, kandydaci do pe艂nienia funkcji rodziny zast臋pczej musz膮 by膰 zdolni do sprawowania w艂a艣ciwej opieki nad dzieckiem, co powinno by膰 potwierdzone za艣wiadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opini膮 psychologiczn膮 o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pe艂nienia funkcji rodziny zast臋pczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Pe艂nienie funkcji rodziny zast臋pczej jest niezwykle odpowiedzialnym i wa偶nym zadaniem. Wobec czego niezb臋dnym jest regulacja istotnych obowi膮zk贸w na艂o偶onych na rodzin臋 zast臋pcz膮 przepisami prawa.

Zgodnie z art. 1121 kodeksu rodzinnego i opieku艅czego obowi膮zek i prawo wykonywania bie偶膮cej pieczy nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zast臋pczej, jego wychowania i reprezentowania w tych sprawach, a w szczeg贸lno艣ci w dochodzeniu 艣wiadcze艅 przeznaczonych na zaspokojenie jego potrzeb, nale偶膮 do rodziny zast臋pczej. Pozosta艂e obowi膮zki i prawa wynikaj膮ce z w艂adzy rodzicielskiej nale偶膮 do rodzic贸w dziecka, o ile nie zostali pozbawieni w艂adzy rodzicielskiej a w艂adza ta zosta艂a im jedynie ograniczona przez s膮d. Powy偶szego przepisu nie stosuje si臋 w przypadku, gdy s膮d postanowi艂 inaczej.

Zgodnie z art. 40 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej do obowi膮zk贸w rodziny zast臋pczej nale偶y zapewnienie dziecku ca艂odobowej opieki i wychowania, w szczeg贸lno艣ci:

  • traktowanie dziecka w spos贸b sprzyjaj膮cy poczuciu godno艣ci i warto艣ci osobowej, zapewnianie dost臋pu do przys艂uguj膮cych 艣wiadcze艅 zdrowotnych
  • zapewnianie kszta艂cenia, wyr贸wnywania brak贸w rozwojowych i szkolnych,
  • zapewnianie rozwoju uzdolnie艅 i zainteresowa艅,
  • zaspokajanie jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, spo艂ecznych oraz religijnych,
  • zapewnianie ochrony przed arbitraln膮 lub bezprawn膮 ingerencj膮 w 偶ycie prywatne dziecka, umo偶liwianie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba 偶e s膮d postanowi艂 inaczej.

Wa偶nym aspektem pieczy zast臋pczej jest podtrzymywanie wi臋zi dziecka z rodzin膮 biologiczn膮, w celu 艂agodzenia skutk贸w do艣wiadczania straty i separacji oraz wszelkie dzia艂ania zmierzaj膮ce do powrotu dziecka do domu rodzinnego.

W my艣l art. 113 kodeksu rodzinnego i opieku艅czego niezale偶nie od w艂adzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko maj膮 prawo i obowi膮zek utrzymywania ze sob膮 kontakt贸w. Kontakty z dzieckiem obejmuj膮 w szczeg贸lno艣ci przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego sta艂ego pobytu) i bezpo艣rednie porozumiewanie si臋, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰, w tym ze 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej.

Spos贸b utrzymywania kontakt贸w z dzieckiem ustala rodzina zast臋pcza wraz z rodzicami dziecka kieruj膮c si臋 jego dobrem i bior膮c pod uwag臋 jego rozs膮dne 偶yczenia, w przypadku braku porozumienia rozstrzyga s膮d opieku艅czy.

Deklarujemy swoj膮 pomoc w razie trudno艣ci z ustalaniem kontakt贸w dzieci z ich rodzin膮 biologiczn膮.

Osoby pe艂ni膮ce funkcj臋 rodziny zast臋pczej niezawodowej i zawodowej s膮 obowi膮zane do informowania tutejszego organu o ka偶dej zmianie danych dotycz膮cych: nazwiska, obywatelstwa, adresu miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, wykszta艂cenia, zawodu, miejsca pracy, 藕r贸d艂a dochodu, warunk贸w mieszkaniowych, uko艅czonych szkole艅, liczbie umieszczonych dzieci oraz stanu zdrowia. Osoby pe艂ni膮ce funkcj臋 rodziny zast臋pczej niezawodowej i zawodowej maj膮 obowi膮zek przedstawiania co dwa lata za艣wiadczenia o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do pe艂nienia funkcji rodziny zast臋pczej wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej