CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Jest to przejściowa – okresowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.

RODZINNE FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ:

 

1)  rodzina zastępcza:

spokrewniona – dziadkowie, pradziadkowie lub rodzeństwo.
niezawodowa – małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim niebędącą wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione z dziećmi).
zawodowa – w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna; małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim niebędącą wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

2)rodzinny dom dziecka – małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim.