CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

 Informacja:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza seniorów powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wieku 60+ do uczestnictwa w Dziennym Domu Pomocy oraz Klubie Seniora mieszących się w Centrum Usług Społecznych przy ulicy Lędzińskiej 24A w Lędzinach. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanego personelu w osobach 3 opiekunek oraz 2 psychologów zatrudnionych w PCPR. W przypadku Dziennego Domu Pomocy liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 30 osób. Z kolei w Klubie Seniora dysponujemy 58 miejscami. Zapraszamy do Klubu Seniora od poniedziałku do piątku w godzinach 14-18.

Możliwe są w dalszym ciągu zapisy zarówno do DDP jaki i KS. Serdecznie zapraszamy.!!!


unia.jpg

oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

I. NUMER UMOWY

UDA-RPSW.09.02.01-24-02GC/19-00

II. TYTUŁ PROJEKTU
„Centrum Usług Społecznych - profesjonalne wsparcie seniora w powiecie bieruńsko-lędzińskim, etap I i etap II”

III. WNIOSKODAWCA - LIDER PROJEKTU
POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

IV. TRYB WYBORU
Tryb konkursowy

V. NUMER NABORU RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19

VI. Koszt całkowity projektu -  1 163 010,35 PLN

Europejski Fundusz Społeczny - 988 558,79 PLN

Budżet Państwa - 93 040,83 PLN

Koszty kwalifikowane (wkład własny) - 81 410,73 PLN

VII. OKRES REALIZACJI PROJEKTU
2020-01-01 - 2022-11-30

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 88 niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego, w tym z obszarów rewitalizacji. Projekt zakłada 50 nowych miejsc świadczenia usług społecznych w powiecie, usługi świadczone w oparciu o standardy usług w nowoczesnym Powiatowym Centrum Usług Społecznych oraz atrakcyjne formy aktywizacji, warsztaty, kursy, wystawy, niwelowanie wykluczenia cyfrowego, telefon zaufania seniora. Usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku w Dziennym Domu Pomocy i Klubie Seniora w nowym Centrum Usług Społecznych w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 24, od 1.01.2020 -30.11.2022.Projekt przyczyni się do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego seniorów przez ich aktywizację społeczną, kulturalną, wspieranie integracji grupowej, budowanie poczucia przynależności do wspólnoty, niwelowanie problemu wykluczenia cyfrowego.