CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

znaki strona www1

Powiat Bieruńsko-Lędziński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o przystąpieniu w 2021 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, zwanego dalej „Programem”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, tj. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568,875).
z terenu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Powiat Bieruńsko-Lędziński otrzymał, na podstawie złożonego wniosku, środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 6 120,00 zł, jako dofinansowanie stanowiące całkowitą wartość realizacji zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

W ramach realizacji Programu planuje się przyznać usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki:
1) 2 członkom rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa,
2) 1 członkowi rodziny lub opiekunowi sprawującemu bezpośrednią opiekę nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, któremu będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa.
Szczegółowych informacji o Programie udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - nr tel.: 32 324 08 21 lub 32 324 08 12.