CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

 godøo i flaga polski

Powiat Bieruńsko-Lędziński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o przystąpieniu w 2021 roku do kolejnej edycji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, zwanego dalej „Programem”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta, w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np.: dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
2) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
5) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
6) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej lecz wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Powiat Bieruńsko-Lędziński otrzymał, na podstawie złożonego wniosku, środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 233 070,00 zł, jako dofinansowanie stanowiące całkowitą wartość realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

W ramach realizacji Programu planuje się przyznać usługi asystenta 20 osobom niepełnosprawnym- mieszkańcom Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, w tym:
1) 4 osobom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,
2) 4 dzieciom w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt. 7 i pkt 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
3) 12 osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
w tym osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.
Szczegółowych informacji o Programie udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - nr tel.: 32 324 08 21 lub 32 324 08 12