Centrum Usług Społecznych

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

flaga polski i godło

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż po raz kolejny przystąpiło do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego zwanego dalej „Programem”. Powiat Bieruńsko-Lędziński otrzymał, na podstawie złożonego wniosku, środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 619 680,60 zł

 

W ramach tegorocznej edycji Programu planuje się objąć usługą asystencji osobistej 35 osób niepełnosprawnych, w tym: 13 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności   z niepełnosprawnością sprzężoną, 16 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 3 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program zapewni wsparcie następującym osobom:

 • Dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • Osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

Usługi Asystenta polegać mają w szczególności na pomocy w:

 - wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego;

 - wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

 - załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

 - korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 - zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby  niebędące członkami rodziny uczestnika:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

       lub

 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

       lub

 • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

WAŻNE

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 • Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do ww., a w przypadku dzieci do 16 r. ż. orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023”;
 • Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023”
 • Oświadczenie o wyborze asystenta, w przypadku osób wskazujących asystenta osobistego zgodnie z zapisami Programu o wyborze asystenta wraz z informacją, iż asystent jest przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.;

Komplet dokumentów można składać od 14 marca 2023 r.

1.           osobiście w każdy wtorek i piątek, w godz. od 8:00 do 13:30, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 24, pokój nr 6, tel. 32 324 0 821,

2.           listem poleconym.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Programie zostaną poinformowane w pierwszej kolejności telefonicznie, natomiast osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do Programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Karta zgłoszenia

Karta zakresu czynności

Klauzula RODO

Oświadczenie uczestnika programu

Plakat informacyjny

Plakat informacyjny