CUS

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Postanowienie ogólne

1. Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Klubu Seniora.
2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Seniorem jest osoba w wieku 60 i więcej lat, niesamodzielna i nieaktywna zawodowo.
3. Klub Seniora jest miejscem spotkań i zagospodarowania czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej oferującym dla niesamodzielnych mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w wieku 60 i więcej lat działania prozdrowotne, aktywizujące,
kulturalne i edukacyjne. Klub Seniora przeciwdziała osamotnieniu i marginalizacji Seniorów.
4. Klub Seniora dysponuje 58 miejscami.
5. Klub Seniora funkcjonuje w ramach i w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
6. Klubu Seniora działa w pomieszczeniach budynku Centrum Usług Społecznych w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 24a.
7. Klub Seniora funkcjonuje na podstawie:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”,
  • Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  • Uchwały NR XIX/108/20 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia,
  • Regulaminu.

Szczegółowe zasady oraz niezbędne dokumenty