Centrum Usług Społecznych

Usamodzielnienie wychowanków

Interwencja Kryzysowa

PFRON

Piecza zastępcza

Projekty i programy

Na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Z 2020 r., poz. 374 ze zm.), w treści ustalonej ustawą z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno gospodarczym skutkom COVID 19 (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1747) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID 19 wywołanej wirusem SARS CoV 2, Wojewoda Śląski wydał w dniu 19 października 2020 r decyzję nr PSI.6334.140. 2020 o czasowym zawieszeniu działalności, na terenie całego województwa śląskiego dziennych domów i klubów seniora, w terminie od dnia 20 października 2020 r. do odwołania.

Zawiodomienie