Daj sobie pomóc- nie jesteś sam

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZENA REALIZACJI PROJEKTU O NAZWIE: „DAJ SOBIE POMÓC- NIE JESTEŚ SAM”

31 grudnia 2014

logo z rops

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZENA REALIZACJI PROJEKTU O NAZWIE: „DAJ SOBIE POMÓC- NIE JESTEŚ SAM”

31 grudnia 2014 roku zakończyliśmy realizację projektu „Daj Sobie Pomóc- Nie Jesteś Sam” finansowanego ze środków Województwa Śląskiego oraz środków budżetu Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego.

Projekt „Daj Sobie Pomóc – Nie Jesteś Sam”, realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie od października do grudnia 2014r.zgodnie z umową zawartą w dniu 17.10.2014r. pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Bieruńsko – Lędzińskim.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:
1. Superwizja dla pracowników ośrodków pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu bieruńsko – Lędzińskiego i dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

2. Spotkania o charakterze wspierająco - edukacyjno - rozwojowym dla kobiet-mieszkanek powiatu bieruńsko-lędzińskiego:

3. Szkolenia dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną w powiecie bieruńsko – lędzińskim w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocyw rodzinie:

4. Spotkania o charakterze wspierająco – profilaktyczno - socjoterapeutycznym dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego:

5. spotkania o charakterze profilaktyczno-edukacyjno-socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego:


W trakcie trwania projektu „Daj Sobie Pomóc- Nie jesteś Sam”, dla beneficjentów przygotowano poczęstunek oraz zakupiono materiały do prowadzenia zajęć. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników Projektu „Daj Sobie Pomóc – Nie jesteś Sam”, oraz osoby biorące udział przy jego realizacji. Życzymy wszystkiego co najlepsze, cierpliwości oraz wytrwałości w pokonywaniu wszelkich napotkanych trudności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji projektu: „ Daj Sobie Pomóc – Nie Jesteś Sam”

19 października 2015

logo z rops


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji projektu: „ Daj Sobie Pomóc – Nie Jesteś Sam”

Projekt „ Daj Sobie Pomóc-nie Jesteś Sam!” stanowi odpowiedź na problemy społeczne zgłaszane najczęściej przez środowisko lokalne.
Jest także kontynuacją działań podjętych w ramach projektów realizowanych w latach ubiegłych:
2012 r. - „Nigdy Nie Jest Za Późno - Zrób krok ku pozytywnym zmianom”.
2013 r. - „Okaż dzieciom swoje serce i życzliwość- stwórz dla nich prawdziwy dom”.

Realizacja programu obejmuje następujące zadania:

1. Superwizję dla pracowników ośrodków pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego w tym dla pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie:

Superwizja obejmuje m.in.: problematykę przemocy w rodzinie, strategie pracy z rodziną dysfunkcyjną, sposoby komunikowania się z rodziną i jej poszczególnymi członkami, tematykę przekazów międzypokoleniowych, pracę na konkretnych przykładach, przeciwdziałanie przemocy - dobre praktyki itp.

2. Szkolenia dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną w powiecie bieruńsko - lędzińskim w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Celem w/w działania jest m.in. podniesienie kompetencji zawodowych osób pracujących z rodzinami doświadczającymi skutków przemocy domowej oraz uzależnień oraz poszerzenie wiedzy w w/w zakresie, umożliwiając tym samym udzielanie rzetelnej, trafnej i dostosowanej do potrzeb pomocy.

3. Spotkania o charakterze wspierająco - edukacyjno - rozwojowym dla kobiet - mieszkanek powiatu bieruńsko - lędzińskiego:

Celem spotkań jest m.in.: zwiększenie kompetencji interpersonalnych kobiet doświadczających przemocy domowej oraz zniwelowanie deficytów sfery emocjonalnej, społecznej i komunikacyjnej.

4. Spotkania o charakterze wspierająco - profilaktyczno - socjoterapeutycznym dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego:

Celem w/w spotkań jest między innymi zmiana zachowania agresywnego na zachowanie pożądane i akceptowane społecznie, nabycie umiejętności kontrolowania własnych emocji i przewidywanie następstw swojego postępowania, uczenie norm moralnych i wartości społecznie akceptowanych, modyfikacja zachowań o charakterze agresywnym bądź innych zaburzonych zachowań, a także edukacja i pedagogizacja dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym czy też demoralizacją. W trakcje spotkań przewiduje się także pracę z uczestnikami ukierunkowaną na psychoedukację w zakresie środków uzależniających, mechanizmów uzależnienia oraz ich destrukcyjnych skutków

 5. Spotkania o charakterze profilaktyczno – edukacyjno – socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych: .

Celem spotkań jest m.in.: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania z dziećmi i młodzieżą z zaburzona więzią, zdobycie wiedzy z zakresu odpowiedniego postępowania w sytuacjach, gdy wśród dzieci i młodzieży pozostającej pod opieką rodzin zastępczych pojawiają się zachowania agresywne lub autoagresywne, jak postępować, gdy istnieją podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, jak reagować na przemoc w domu, dlaczego nastolatki z rodzin zastępczych wymagają szczególnego wsparcia ze strony osób dorosłych, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu radzenia sobie z agresją u wychowanków, wsparcie w zakresie radzenia sobie z trudną młodzieżą, komunikacji z dziećmi i młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem rozmów na tematy trudne m.in. straty rodziców, zwiększenie kompetencji w zakresie poprawnej komunikacji między małżeńskiej stanowiącej istotny czynnik zmniejszający prawdopodobieństwo występowania kryzysu w rodzinie itp. Spotkania dadzą także możliwość wzajemnego dzielenia się doświadczeniami i uwagami oraz otrzymywanie wsparcia, które można wykorzystać do rozwiązywania trudnych problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu pod nazwą: „Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

  Więcej informacji na: www.pcpr.powiatbl.pl
lub pod numerem telefonu: (032) 324 08 14

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-19
Data publikacji:2015-10-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3730