“Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

“Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w związku z epidemią koronawirusa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program: “Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

 

Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych ) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

 

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Wnioskodawcy ze środków PFRON wynosi

500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące; w każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie, nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.);

 

Adresatami pomocy w ramach Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” są:

  1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

 

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

1)uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

2)uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie     przepisów ustawy o pomocy społecznej;

3)podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

4)podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5)uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6)pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci  i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

7)pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III przyjmowane są do dnia 4 września 2020 r. w systemie SOW lub w inny sposób np. drogą pocztową.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-17
Data publikacji:2020-04-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:406