Instytucjonalna piecza zastępcza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

placówki opiekuńczo-wychowawczej typu:
– socjalizacyjnego
– interwencyjnego
– specjalistyczno-terapeutycznego
– rodzinnego

regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-teraputyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny:

 

1) zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2) realizują przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

3) umożliwiają kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

4) podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5) zapewniają dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6) obejmują dziecko działaniami terapeutycznymi;

7) zapewniają korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

 

Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego jest możliwe w przypadku, gdy w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-teraputyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę.

 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU SOCJALIZACYJNEGO

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego zapewnia dziecku opiekę całodobową i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym - odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne, kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych. Placówka podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej, pracuje z rodziną dziecka, organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

Placówka może prowadzić hostel.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO

Zadaniem placówki typu rodzinnego jest wychowanie dzieci w różnym wieku, w tym dorastających i usamodzielniających się, umożliwianie wspólnego wychowania i opieki licznemu rodzeństwu oraz współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU INTERWENCYJNEGO

Zapewnia doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. Do placówki typu interwencyjnego dziecko przyjmuje się na podstawie orzeczenia sądu, w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną, na wniosek rodziców, dziecka, osoby trzeciej lub w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do placówki są przyjmowane dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania, jednak pobyt dziecka w tej placówce nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres pobytu dziecka w placówce może zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego o: powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w pieczy zastępczej. Dziecko poniżej. 10 roku życia, przyjęte do placówki typu interwencyjnego, zostaje niezwłocznie przeniesione do jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU SPECJALISTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO

Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii, wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych. Placówka zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne.

Do skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej wymagane są następujące dokumenty:

1) odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;

2) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo wniosek rodziców o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

3) dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka;

4) dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne, karty szczepień;

5) kwestionariusz aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego wraz ze szczegółowym opisem sytuacji dziecka oraz dokumentację dotychczasowych działań podjętych wobec dziecka i rodziny.

 

REGIONALNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNE

 

W regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej są umieszczane dzieci wymagające szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

INTERWENCYJNY OŚRODEK PREADOPCYJNY

W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym umieszcza się dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Pobyt dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

 

Na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego nie funkcjonuje instytucjonalna piecza zastępcza. W celu skierowania dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego współpracujemy z innymi powiatami.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-22
Data publikacji:2017-08-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:1872