Program osłonowy - "MÓJ WYBÓR MOJE ŻYCIE"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

edukacja i profilaktyka- jako istotne czynniki zmniejszające poziom  zagrożenia wykluczeniem społecznym.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji Programu Osłonowego
 pn. „MÓJ WYBÓR - MOJE ŻYCIE”. EDUKACJA I PROFILAKTYKA - jako istotne czynniki zmniejszające poziom  zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Głównym celem programu jest zwiększenie wśród dzieci i młodzieży umiejętności zaspokajania potrzeb psychoemocjonalnych w sposób akceptowany społecznie i przez to zmniejszenie poziomu zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Cele programu osłonowego realizowane będą poprzez przeprowadzenie cyklu następujących spektakli/warsztatów o charakterze profilaktycznym w szkołach funkcjonujących na terenie powiatu przy współpracy z „Teatrem Profilaktycznym Kurtyna” z siedzibą w Krakowie:

 

 1. "Spacer po linie”

Elementy profilaktyczno-edukacyjne spektaklu:

 • przeciwdziałanie agresji i zachowaniom ryzykownym
 • zarządzanie emocjami
 • umiejętność kontroli stresu
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • zapobieganie zagrożeniom związanym ze środkami psychoaktywnymi
 • realizacja modelu motyw-decyzja-odpowiedzialność
 • skutki prawne zachowań aspołecznych

 

 1. "Upadły Anioł”:

Spektakl „Upadły Anioł” to propozycja Teatru Kurtyna, realizująca założenia profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, których zestawienie wykorzystuje podstawowe strategie: informacyjne, alternatyw, zmniejszania szkód. Wśród poruszonych w spektaklu problemów, związanych
z budowaniem bazy czynników chroniących, należy wymienić:

 • przyczyny, przebieg i skutki uzależnień behawioralnych ( gry komputerowe, media)
 • skutki braku rozpoznawania emocji, kontroli i zarządzania nimi
 • problem antagonistycznego realizowania poczucia „ja” wobec norm wspólnotowych
 • problem przemocy emocjonalnej i psychicznej realizowanej za pomocą środków publikacji
  i łączności elektronicznej oraz jej skutków w procesie kształtowania postaw osobowościowych
  i integracji społecznej ludzi, którzy są jej ofiarami
 • normy etyczne i prawne, regulujące skutki zachowań ryzykownych i przestępczych
 • problem dysfunkcji i wulgaryzacji języka, używanego w budowaniu relacji personalnych
 1. „Bilet do Raju”

Wartości dydaktyczne i profilaktyczne:

 • przyczyny i skutki braku komunikacji w stosunkach dziecko- rodzina
 • zaburzenia w procesie budowania indywidualnej pozycji w grupie rówieśniczej
 • problem braku autorytetów i zafałszowania podstawowego kanonu wartości etycznych
  w procesie dojrzewania społecznego jednostki
 • problem agresji elektronicznej (agresja uprzedzeniowa, mobbing, agresja wobec pokrzywdzonych)
 • przemoc fizyczna i psychiczna w środowiskach szkolnych
 • profilaktyka używek: alkohol, nikotyna
 • profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych / dopalacze/
 • zdrowotne i społeczne skutki stosowania środków psychoaktywnych
 • „ Twoje nowe jutro”

Elementy programu profilaktyczno- edukacyjnego spektaklu „Twoje nowe jutro”:

 • Kształtowanie pozytywnego stosunku do indywidualnej sfery emocjonalno – psychicznej
  i rola autoakceptacji
 • Zapobieganie przemocy i agresji (przemoc werbalna, emocjonalna, fizyczna, zachowania autodestrukcyjne)
 • Zarządzanie emocjami (znajomość emocji i sposobów ich akceptowalnego wyrażania)
 • Promocja efektywnej struktury komunikacji (asertywność, kontrola stresu i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach)
 • Nauka podejmowania słusznych decyzji i konsekwentnych wyborów
 • Znaczenie tolerancji, szacunku i życzliwości oraz niesienia pomocy innym
 • Umiejętność ochrony własnej indywidualności i radzenia sobie z presją otoczenia
 • Podstawy wiedzy o substancjach psychoaktywnych, ich szkodliwości, łamania prawa
  w związku z ich używaniem
 • Bezpieczne korzystanie z Internetu i innych technologii przekazywania informacji
 • Wiedza na temat praw osobistych i ich ochrony
 • Konsekwencje prawne podejmowanych decyzji
 • Rozwijanie umiejętności aktywnego i wspierającego słuchania
 • Rola nauczyciela jako wiodącego autorytetu

W roku bieżącym programem osłonowym objęte zostaną szkoły gimnazjalne
i ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-22
Data publikacji:2016-11-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:2669