Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Turnus rehabilitacyjny to forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, mająca na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrabianie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni.

O w/w dofinansowanie mogą się ubiegać osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i których średni miesięczny dochód nieprzekracza:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku osoby samotnej,

Do wniosku należy dołączyć:

  1. lekarski wniosek kwalifikacyjny,
  2. aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej

Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi odpowiednio:

  • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia, dla uczących się i nie pracujących osób niepełnosprawnych w wieku 16 – 24 lata bez względu na stopień niepełnosprawności - 30% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  • dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 27% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  • dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności - 25% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  • dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla uczestnika zatrudnionego w Zakładzie Pracy Chronionej niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności - 20%,

W przypadku przekroczenia w/w dochodów dofinansowanie jest pomniejszone o różnicę dochodu otrzymywanego a dochodu ustawowego.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania należy wybrać termin i miejsce turnusu i w terminie do 30 dni powiadomić PCPR.

Przyznane dofinansowanie przekazywane jest na konto organizatora turnusu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-15
Data publikacji:2016-11-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Niemiec
Liczba odwiedzin:2407